ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਦਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ 2500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ...

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖ

13,542ਪੱਖੇਪਸੰਦ ਹੈ
9ਗਾਹਕਗਾਹਕ